1. Ocena rozwoju poznawczego

- Funkcje poznawcze – zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauważamy stosunki między nimi. Obejmują: pamięć , uwagę, wrażenia i spostrzeżenie wzrokowe, słuchowo- językowe, dotykowe, kinestetyczne, orientacje w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni.
- Poziom intelektualny (umysłowy) – ocena funkcjonowania podstawowych zdolności werbalnych (słowno-pojęciowych) oraz niewerbalnych
(wykonawczych) dokonywana za pomocą standaryzowanych testów inteligencji. 
- Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowy rozwój procesów poznawczych, współdziałający z czynnościami ruchowymi .
- Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zharmonizowanie funkcji wzrokowych
i ruchowych ( manipulacyjnych), współpraca ręki i oka .
- Pamięć mimowolna (mechaniczna) – zdolność do przyswajania wiedzy
w sposób nieuświadomiony, mimowolny. 
- Pamięć wzrokowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji podanej w formie wizualnej (czyli zapamiętywanie spostrzeżeń wzrokowych; zdolność do wzrokowego uczenia się) i dzięki temu przyswajania wiedzy .
- Pamięć słuchowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej (zapamiętywanie spostrzeżeń werbalnych i niewerbalnych; zdolność do uczenia się słuchowego) i dzięki temu przyswajania wiedzy. 
- Pamięć bezpośrednia (świeża) – zdolność do zapamiętania
i natychmiastowego odtworzenia spostrzeganego wzrokowo lub słuchowo materiału.
- Pamięć fonologiczna – zdolność do zapamiętywania i prawidłowego odtwarzania kolejności głosek w wyrazach .
- Pamięć operacyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania określonych operacji czy działań utrzymywanych w pamięci
- Pojemność pamięci – określa stosunek ilości zapamiętanych i prawidłowo odtworzonych informacji do ilości informacji podanych do zapamiętania
- Wierność pamięci – określa stopień identyczności informacji zapamiętanych
z informacją podana w formie werbalnej lub graficznej
- Gotowość pamięci – zdolność do szybkiego odtwarzania informacji zapamiętanych
- Pamięć sekwencyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania sekwencji cyfr. 
- Rozwój psychoruchowy harmonijny – całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijających się w sposób harmonijny czyli tak, że nie stwierdza się większych odchyleń od poziomu typowego dla danego wieku życia. 
- Rozwój psychoruchowy nieharmonijny – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych). 
- Deficyty rozwojowe (inaczej parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, jeszcze inaczej: dysfunkcje) – opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji. 
- Umiejętności metafonologiczne – wykształcona świadomość dźwiękowych struktur mowy.


2. Ocena percepcji wzrokowej

- Percepcja wzrokowa – zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz umiejętność ich interpretowania .
- Zaburzenia percepcji wzrokowej – zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia spostrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego przedmiotów. 
- Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – brak współdziałania
i zharmonizowania funkcji wzrokowych i ruchowych- manipulacyjnych. 
- Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych, oparta na koordynacji oka i ręki, uzależniona od prawidłowego spostrzegania symboli, prawidłowej sprawności ruchowej rąk i silnej lateralizacji.
- Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak lub nie w pełni wykształcona orientacja w prawej i lewej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni.


3. Ocena percepcji słuchowej i funkcji słuchowo- językowych

- Percepcja słuchowa – zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania
i różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. 
- Zaburzenia słuchu fonemowego – trudności w postrzeganiu dźwięków mowy czyli w odróżnianiu głosek i różniących je cech dystynktywnych. 
- Zaburzenia umiejętności fonologicznych – trudności w operowaniu cząstkami fonologicznymi mowy, takimi jak głoski, sylaby, logotom.y
- Niskie (słabe) umiejętności metafonologiczne – brak lub słabo wykształcona świadomość dźwiękowych struktur mowy.  

źródło: poradnia-wieliczka.pl