Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia
2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)

§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem
różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych
treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod
opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa
dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym
uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego.

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte
w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz
temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor
gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji
o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.


W roku szkolnym 2010-2011 gimnazjaliści z klasy drugiej, wraz
z wychowawcą p. Dorotą Warczak brali udział w projekcie pt. "Od niczego, aż po coś wspaniałego". Pomysł ten wziął się z racji, iż uczniowie jako "pięciolatki" rozpoczęli naukę w nowym obiekcie szkolnym. w ramach projektu uczniowie podzieleni na grupy wykonywali następujące zadania:
- gazetka upamiętniająca historię budowy nowej szkoły
- film "10 lat w nowej szkole"
- wystawa pt. "Leonów wczoraj i dziś", "Czym jest zapomnienie?"
- ankieta "Z życia szkoły"
- galeria zdjęć
Projekt uczniowie zaprezentowali 19 czerwca 2011 roku podczas festynu "Postaw na rodzinę- rodzina jest najważniejsza". W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia nowego segmentu dla klas gimnazjalnych.