REGULAMIN

KONKURSU NA APEL POD HASŁEM.:
„Palić, nie palić - oto jest pytanie?”

 

APEL to publiczna wypowiedź lub pismo skierowane do jakiejś zbiorowości z prośbą o udzielenie pomocy, podjęcie określonego działania. Może być ogłoszony w formie przemówienia, ogłoszenia, plakatu itp.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie apelu do rówieśników pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na temat szkodliwości używania e-papierosów.

2.      Organizator konkursu:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,

- powiatowe stacje sanitarno - epidemiologiczne województwa wielkopolskiego. 

  Celem konkursu jest:

- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od inhalowania e – papierosów,

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków używania e-papierosów,

- promowanie nieużywania e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej,

- kształtowanie postawy asertywnej wobec osób inhalujących e-papierosy.

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs skierowany  jest do uczniów klas  V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego,

- autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

a.  zadania dla uczestników konkursu:

- samodzielne przygotowanie tekstu  promującego zdrowy styl życia wolny od inhalowania e-papierosów,

- apel powinien być napisany w pliku Word, czcionką Times New Roman rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5; tekst powinien zawierać min. 500, a max. 1800 znaków ze spacjami.

b. praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla apelu:

- miejscowość, datę, nagłówek, np. „Apel do..”, „Apel o…” inne,

- bezpośredni zwrot do osób, których apel dotyczy np. „do wszystkich tych,

którzy…”, „Drodzy koledzy i koleżanki…”, inne,

- opis sytuacji, zapowiedź zmiany w przyszłości,

- powtórzenie apelu, czyli tego, o co apelujemy, prośba o pomoc, przychylność,

- podpis osoby, która wystosowała apel,

- tekst  apelu nie może wzbudzać agresji i przekraczać norm społecznych.

c. do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów.  

W apelu może być użyty tylko tekst stworzony przez autora - osobę biorącą udział w konkursie. Praca nie może reklamować produktów lub producentów, w szczególności nie może zawierać nazw handlowych leków, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia  niniejszego regulaminu.

d. autorem pracy może być tylko jedna osoba.

e. liczba etapów konkursu - konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzi laureat 1 miejsca.

Sposób opisania prac konkursowych.

Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić logo, do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym logo, w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik - zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik do regulaminu).

 

Zasady oceny 

a. sposób oceny:

- zgodność z regulaminem,

- własny pomysł,

- uporządkowany i logiczny układ tekstu,

- czytelność zamieszczonych treści, jasność przekazu,

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych,

- poprawność stylistyczna i ortograficzna,  

- pomysłowość  i oryginalność przedstawienia tematu.

  • Organizatorzy konkursu:

- zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród na etapie wojewódzkim,

- zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu,

- zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.

- nie zwracają kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,

- nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników konkursu,

- nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera prac zgłaszanych na konkurs,

- nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

  •   Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim  udział na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych na potrzeby konkursu,w szczególności na podanie imion i nazwisk, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prace można składać u pedagoga szkolnego p. Róży Kordus od 17 lutego 2020 roku do 31 marca 2020.  Praca laureata 1 miejsca zostanie przesłana na etap powiatowy konkursu.

Ramy czasowe: 

- etap powiatowy 07.04.2020r. -  30.04.2020r.

- nadesłanie prac na etap wojewódzki do 04.05.2020r.

c. etap wojewódzki 05.05.2020r. -  29.05.2020r.

- posiedzenie wojewódzkiej komisji konkursowej do 14.05.2020r.

                  - impreza podsumowująca i wręczenie nagród laureatom do 29.05.2020r.

 

RK

 Załączniki: