1. Organizatorzy
 • Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
 1. Cel konkursu

  Do głównych celów konkursu należy:

 1. popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych wiedzy o problematyce związanej z dopalaczami i narkotykami, ukierunkowanie na przeciwdziałanie używania tych substancji;
 2. kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń jakie niosą dopalacze i narkotyki;
 3. zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy na temat dopalaczy i narkotyków;

      d.  pozyskanie  ulotki  informacyjno-profilaktycznej  dotyczącej  dopalaczy i narkotyków, która zostanie wykorzystana podczas spotkań z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej –  ulotki informacyjnej   w kategorii konkursowej: informacyjnej i prewencyjnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania dopalaczy i narkotyków. Ulotka powinna zawierać grafikę oraz tekst-informacje w powyższej tematyce.

Uczestnik zobowiązany jest do wykonania projektu ulotki jednostronnej lub dwustronnej w formacie A5. Praca może zostać stworzona przy wykorzystaniu grafiki komputerowej. Zwycięska praca zostanie przedrukowana w profesjonalnej firmie drukarskiej i będzie wykorzystywana podczas działań profilaktycznych związanych z tematyką dopalaczy i narkotyków. Praca może być wzbogacona  elementami graficznymi – nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik i innych form naruszających prawa autorskie. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba bądź grupa osób.

 1. Kryteria oceny:

            a)  Zgodność z tematem konkursu.

            b)  Pomysłowość.

            c)  Oryginalność.

      d) Zawarcie hasła konkursowego w ulotce “ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty ”.
 

 Adresaci konkursu

           *  uczniowie szkół podstawowych klas 7 – 8 z terenu powiatu gostyńskiego.               

    6.     Przebieg konkursu

           Terminy:

 1.  21 października 2019 roku – ogłoszenie konkursu;
 2. do 30 listopada 2019 roku  - termin dostarczenia prac do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, Wydział Prewencji, Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich       i Patologii;
 3. do 10 grudnia 2019 roku wyłonienie laureatów;
 4. wydruk ulotek oraz ich kolportaż.

 

Do pracy konkursowej musi być dołączona wypełniona KARTA ZGŁOSZENIOWA  i  OŚWIADCZENIE (załącznik u dołu)

a) Nadesłane prace niezgodne z powyższymi warunkami regulaminu nie będą rozpatrywane.

b) Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na wykorzystanie  pracy przez Komendę Powiatową Policji w Gostyniu.

c) Dla  biorących  udział  w  konkursie  osób  niepełnoletnich  wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

7.         Komisja konkursowa

 a)  komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora;

            b)  w skład Komisji wejdą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu;

            c)  gremium   powołanym   do   dokonania   oceny  spełniania  przez  uczestników  konkursu  wymagań  określonych  w   Regulaminie   oraz   do   dokonania   oceny   złożonych   prac   konkursowych;

           Laureaci zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:

     a)  zgodność  pracy z tematyką określoną w regulaminie konkursu;

     b)  wyrazistość przekazu;

     c)  pomysłowość – kreatywność.

8.         Prawa  autorskie

            a) Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu  wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są   przejawem jego własnej, indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. 

            b) Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu    na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne   korzystanie  w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy  konkursowej przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.

            c) Prace mogą być wykorzystywane do celów promocji oraz rozpowszechniane w sposób  inny niż określony powyżej – poprzez publiczne wystawianie.

9.         Pozostałe informacje

                 Prace konkursowe uznane będą za spełniające wymagania konkursu, gdy:

            a) w kategorii informacyjnej - przedstawiały będą problematykę związaną ze zjawiskiem  używania dopalaczy i narkotyków;

            b) w kategorii prewencyjnej - będą ukazywać problem i zagrożenia w kontekście handlu,   używania dopalaczy i narkotyków;

Prace konkursowe nie mogą zawierać słów uznanych powszechnie za obraźliwe.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone   w ramach innych konkursów.

10.       Postanowienia końcowe

            a) Organizator  zastrzega  sobie  prawo zmiany terminów, w szczególności zakończenia  konkursu oraz pozostałych terminów.

            b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości  skontaktowania się z laureatami konkursu.

            c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub   opóźnione zgłoszenia do konkursu.

 W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Zwycięska praca zostanie przedrukowana w profesjonalnej firmie drukarskiej i będzie wykorzystywana podczas działań profilaktycznych związanych z tematyką dopalaczy i narkotyków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki: