Od 25 maja 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie umożliwi uczniom klasy VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych. Konsultacje mają charakter dobrowolny i dotyczyć będą w pierwszej kolejności przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski). W miarę potrzeb będą także organizowane konsultacje z innych przedmiotów. Wymiar  konsultacji z poszczególnych przedmiotów zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizacja zostanie ustalona na podstawie zgłoszeń uczniów. Do 21 maja 2020 r.  rodzice wypełniają ankietę dotyczącą konsultacji indywidualnych. Warunkiem uczestnictwa  ucznia kl. VIII w konsultacjach będzie wyrażenie  pisemnej zgody przez rodziców (druk do pobrania  ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły).

Barbara Krzekotowska

Dyrektor szkołyZałączniki: